READING

Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla...

Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.

Na ostatniej sesji przyjęliśmy sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
Jak dokładnie wyglądała działalność Zarządu oraz Rady w zeszłym roku?
Szczegóły poniżej:
📣Wyjaśnienie, czym jest Rada, a czym Zarząd znajdziecie na stronie https://jezyce.poznan.pl/o-radzie/
👉 Środki naliczone dla Osiedla Jeżyce na 2022 rok wyniosły 754 235 zł, w tym:
• 172 690 zł środki naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni
• 451 978 zł środki naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości
• 129 567 zł środki niewykorzystane z roku 2020, które zwiększyły plan 2022 roku
👉 Realizacja uchwalonego przez Radę Osiedla planu wydatków Osiedla Jeżyce na rok 2022
Zarząd w trakcie całego roku realizował uchwalony przez Radę Osiedla plan wydatków uczestnicząc w wielu spotkaniach, uzgadniał, a następnie monitorował realizację zadań przez jednostki i wydziały oraz na bieżąco przygotowywał projekty uchwał Rady Osiedla dotyczące niezbędnych przesunięć w planie.
Do najważniejszych zadań realizowanych w 2022 roku z puli tworzącej plan wydatków osiedla należą:
• Rekultywacja i utrzymanie zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM – 120 160 zł
• Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Jeżyckiej i Nad Bogdanką na wybieg dla psów – 95 000 zł
• Przegląd Filmowy „OFF Jeżyce” – 45 000 zł
• Realizacja działań edukacyjnych i kulturalnych w Domu Tramwajarza we współpracy z nowym operatorem budynku – 40 000 zł
• Festyn osiedlowy „Dni Jeżyc” – 35 579 zł
Ponadto:
• Jeżyckie szkoły dofinansowano kwotą 167 050 zł, a Żłobek „Kalinka” – 50 000 zł.
• Utrzymanie oraz konserwacja terenu placu zabaw przy ul. Kadłubka kosztowała 36 999 zł.
• Na działania na rzecz mieszkańców, w tym seniorów i osób zagrożonych bezdomnością, realizowane przez organizacje pozarządowe, przeznaczona została kwota 13 500 zł.
• Po 10 000 zł przeznaczono na montaż stojaków rowerowych i słupków ograniczających nieprawidłowe parkowanie oraz wykonanie dodatkowych furtek na placu zabaw przy ul. Asnyka.
• Na zakup nagród dla uczestników konkursu „Zielony Poznań” przeznaczono 5 000 zł.
• Na organizację Jarmarku świątecznego „Rynek Rozmaitości Jeżyckich” wydano 3 500 zł.
Pozostałe środki finansowe
Środki celowe, naliczone dla Osiedla Jeżyce na zadania powierzone w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych do realizacji w 2022 roku wyniosły 174 948 zł.
W porozumieniu z placówkami oświatowymi i Wydziałem Oświaty, Rada Osiedla ustaliła następujący ich podział:
• Przedszkole Nr 71 – „Remont pomieszczeń przedszkolnych” – kwota 20 000 zł;
• Przedszkole Nr 86 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 34 000 zł;
• Przedszkole Nr 96 – „Wymiana stolarki okiennej” – kwota 17 000 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 23 – „Remont sal dydaktycznych” – kwota 30 000 zł (zmienione później na wniosek szkoły na zadanie „Remont pomieszczeń szkolnych”);
• Szkoła Podstawowa nr 36 – „Remont sal dydaktycznych” – kwota 30 000 zł;
• Szkoła Podstawowa nr 71 – „Wykonanie remontu korytarza łączącego budynki A i B” – kwota 43 948 zł.
Środki celowe naliczone dla Osiedla Jeżyce na prace remontowe miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2022 roku wyniosły 52 088 zł. Kwota ta wystarczyła jedynie na częściowy remont nawierzchni chodnika na ul. Nad Seganką na odcinku zachód od ul. Janickiego.
W zakresie przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na 2022 rok kwota naliczona dla Osiedla Jeżyce wyniosła 860 000 zł. Wysokość środków pozwoliła na wykonanie wymiany nawierzchni chodników na ulicy Mickiewicza (po stronie wschodniej na odcinku między ulicami Dąbrowskiego a Poznańską, po stronie zachodniej na odcinku między ulicami Krasińskiego a Poznańską) oraz zakontraktowanie wymiany nawierzchni chodnika na ul. Św. Wawrzyńca („stary” odcinek) po stronie południowej od posesji nr 1c do posesji nr 11, które zostanie wykonane przez ZDM w I półroczu 2023 r.
Z uwagi na ograniczoną dostępność środków oraz rosnące koszty wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Wawrzyniaka na odcinku między ulicami Jackowskiego a Szamarzewskiego została w porozumieniu z ZDM przesunięta do realizacji na 2024 rok.
Do realizacji w 2023 r. ze środków przeznaczonych na wdrażanie projektów zmian organizacji ruchu zostały skierowanie projekty polegającego na zmianie organizacji ruchu na ul. Prusa na odcinku między ul. Słowackiego a Zwierzyniecką, zmianie organizacji ruchu na ul. Wąskiej (zamiana parkowania ze skośnego na równoległe oraz wykonanie kontraruchu rowerowego), montażu dodatkowego płytowego progu zwalniającego (tzw. poduszki berlińskiej) na ulicy Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Wąską (na pasie ruchu w kierunku Sołacza) oraz montażu progu zwalniającego na ulicy Słowackiego na wysokości pl. Asnyka.
👉 Uchwały
W roku 2022 Zarząd Osiedla, posiadając udzielone przez Radę Osiedla upoważnienie do wydawania opinii, podjął 11 uchwał w sprawach dotyczących m.in.:
• opisu Przedmiotu Zamówienia dla zadania polegającego na opracowaniu trzech wariantów koncepcji zagospodarowania i rewaloryzacji owalnicy ul. Kościelnej w Poznaniu,
• projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w zakresie dot. obszaru Osiedla,
• koncepcji zagospodarowania terenu dziedzińca dla projektu budowlanego przy budynku na ul. Słowackiego 58/60,
• projektu zagospodarowania terenu pn. „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jeżyckiej”,
• projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce.
Wykonując swoje statutowe zadanie, Zarząd Osiedla w roku 2022 przygotowywał projekty uchwał Rady Osiedla, a następnie, po podjęciu uchwał przez Radę, realizował je. W roku 2022 Rada Osiedla podjęła 78 uchwał, w tym m.in. 24 opinie w sprawach przekazanych przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne, 21 wniosków do Rady Miasta i Prezydenta w sprawach dotyczących Osiedla, 18 uchwał finansowych dotyczących planu wydatków, rozdysponowania diet dla radnych osiedlowych, środków celowych i pochodzących z dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.
Realizacja uchwał Rady Osiedla
W celu realizacji uchwał Osiedla Zarząd, wspierany przez przewodniczącego Rady oraz w niektórych przypadkach przez radnych oddelegowanych do poszczególnych tematów, podejmował bieżące działania, polegające przede wszystkim na podejmowaniu kontaktu z jednostkami miejskimi. Do szczególnie istotnych i pracochłonnych problemów, które wymagały licznych spotkań i obrosły pokaźną korespondencją, należały:
• Przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Słowackiego na odc. Kraszewskiego-Wawrzyniaka
• Zaopiniowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru tzw. Weststadt i uzyskanie poparcia dla wniosków zgłoszonych do planu przez mieszkańców
• Wywieranie nacisku na ulepszenie koncepcji, projektów oraz nazw ulic i placów powstających w północno-zachodniej części osiedla i uwzględnienie postulatów Osiedla w tych tematach
• Doprowadzenie do realizacji koncepcji rewitalizacji ul. Kościelnej
• Ochrona drzewostanu, w tym m. in. drzew rosnących na ul. Kościelnej oraz w trójkącie między tą ulicą a starym i nowym odcinkiem ul. Św. Wawrzyńca
• Doprowadzenie do końca trwającego ponad 3 lata projektu budowy pierwszego wybiegu dla psów
• Prace nad zagospodarowaniem skwerów przy ul. Norwida, Jeżyckiej oraz skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Kościelnej, a także sadzeniem szpalerów drzew, w tym m. in. przy ulicach Przybyszewskiego, Św. Wawrzyńca, Kościelnej
• Pozyskanie grantu na remont Domu Tramwajarza
• Wywieranie nacisku na ulepszenie powstającego projektu Studium dla Poznania.
Filip Schmidt

COMMENTS ARE OFF THIS POST