LII sesja Rady Osiedla Jeżyce

LII sesja Rady Osiedla Jeżyce odbyła się 14 września br. w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida 21 w Poznaniu.
W trakcie spotkania:
  • Zapoznaliśmy się ze stanem przygotowań do remontu Sali Amarantowej w Domu Tramwajarza. Przygotowywany jest projekt, którego założenia obejmują odtworzenie małej sceny oraz reżyserki z tyłu sali. Przywrócone będą detale architektoniczne w ten sposób, aby można było na nich bezinwazyjnie umieszczać wszelkie instalacje niezbędne przy organizacji wydarzeń. Przewidywany jest montaż systemu wentylacji oraz kurtyn zaciemniających.
  • Debatowaliśmy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” – część A1. Obejmuje on nową ul. Św. Wawrzyńca, obszar między starym a nowym odcinkiem tej ulicy, a także część ul. Kościelnej na północ od skrzyżowania z Jeżycką. Projekt przewiduje bezkolizyjne przejście pieszo-rowerowe na Sołacz na wysokości ul. Poleskiej, a także zachowanie terenu zielonego położonego na wschód od połączenia starego i nowego odcinka ul. Św. Wawrzyńca. Także między jezdniami ul. Kościelnej będą zabezpieczone miejsce na zieleń. Będziemy wnioskować, aby projekt MPZP uwzględniał już opracowane koncepcje rewitalizacji zieleni w tym rejonie.
  • Przygotowany został wniosek się do Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej, aby przy informowaniu o zmianach organizacji ruchu i remontach zawiadomić także Osiedle, by mogło własnymi kanałami poinformować mieszkańców, a także by ZDM zlecił Straży Miejskiej wkładanie ulotek za wycieraczki oraz do skrzynek pocztowych w budynkach położonych w pobliżu na 14 dni przed wdrożeniem zmian lub rozpoczęciem remontu.
  • Wysłuchaliśmy sprawozdania Zarządu Osiedla z działań między sesjami. Odbyły się spotkania z miejskimi jednostkami w sprawie rewitalizacji wnętrza ul. Kościelnej, nowych nasadzeń zieleni na ul. Prusa oraz skarg na hałasy na publicznych terenach.
  • Omówiliśmy wniosek się o rezygnację z dofinansowania inicjatywy „Długi Stół”, która opuściła Jeżyce. Kwota 8 000 zł planowana jest do podziału między organizacje jarmarku świątecznego na Rynku Jeżyckim (6 000 zł) oraz dofinansowanie działalności Rady Młodzieżowych Jeżyków (2 000 zł).
  • Podsumowany został festiwal OFF Jeżyce. Jego frekwencja była większa niż w zeszłym roku – na większości wydarzeń konieczne było dostawianie leżaków.
  • Przygotowany została propozycja negatywnego zaopiniowania podziału Osiedla Jeżyce na dwa okręgi w najbliższych wyborach do rad osiedli i zachowania jednego okręgu w ramach Jeżyc.

COMMENTS ARE OFF THIS POST