READING

#Aktywator – wsparcie integracji migrantów w wojew...

#Aktywator – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim

Czy wiecie, że Miasto realizuje projekt „#Aktywator – wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim”?  Na potrzeby migrantów uruchomiono Poznański Ośrodek Integracji (POINT) przy ul. Półwiejskiej 17/27, w którym udzielane są informacje m.in. z zakresu legalizacji pobytu i pracy, oferowane są usługi z zakresu doradztwa zawodowego, udzielane porady prawne, a także organizowane kursy języka polskiego. POINT realizuje również lokalne inicjatywy integracyjne. Dużym udogodnieniem dla migrantów jest specjalna infolinia Migrant.info działająca pod numerem tel. 22 490 20 44. W ramach projektu prowadzone są szkolenia kulturowe dla migrantów oraz dla osób bezpośrednio z nimi pracujących. Obecnie powstaje również wielojęzyczna aplikacja na urządzenia mobilne, informująca o wydarzeniach odbywających się w najbliższym otoczeniu. Projekt kierowany jest do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, jednak w POINT przyjmowani są wszyscy cudzoziemcy. Oferowane usługi są bezpłatne.

Język ukraiński:
Чи знаєте ви, що місто реалізує проект „#Aktywator – підтримка інтеграції мігрантів у Великопольському воєводстві ”? Для потреб мігрантів було відкрито Познанський інтеграційний центр (POINT) за адресою вул. Półwiejska 17/27, де надається інформація, серед іншого, у сфері легалізації перебування та роботи, пропонуються послуги в галузі кар’єрного консультування та надаються юридичні консультації. Також там організуються курси польської мови. POINT також реалізує місцеві ініціативи щодо інтеграції. Великою зручністю є спеціальна інфолінія Migrant.info, яка працює за тел. 22 490 20 44. В рамках проекту проводиться культурний тренінг для мігрантів та людей, які безпосередньо працюють з ними. В даний час також розробляється багатомовний додаток для мобільних пристроїв, який інформує про події, що відбуваються в безпосередній близькості. Проект адресований для іноземців з-поза країн ЄС, проте POINT приймає всіх іноземців. Пропоновані послуги є безкоштовними.

Język rosyjski:
Знаете ли вы, что Город реализует проект «# Активатор – поддержка интеграции мигрантов в Великопольском воеводстве»? Для нужд мигрантов открыт Познаньский центр интеграции (POINT) по адресу: ul. Półwiejska 17/27, где предоставляется информация, в том числе, по вопросам легализации пребывания и работы, предлагаются услуги в сфере профориентации, проводятся юридические консультации, организуются курсы польского языка. POINT реализует также и местные интеграционные инициативы. Большим удобством для мигрантов является специальная горячая линия Migrant.info, действующая по тел. 22 490 20 44. В рамках проекта проводятся занятия по культурной адаптации для  мигрантов и людей, непосредственно работающих с ними. Кроме того, сейчас разрабатывается многоязычное приложение для мобильных устройств, информирующее о событиях, происходящих в непосредственной близости. Проект адресован иностранцам из-за пределов Европейского союза, однако в POINT принимаются все иностранцы. Предлагаемые услуги бесплатны.

Język angielski:
Do you know that the City is carrying out the project „#Aktywator – the support for the integration of migrants in the Greater Poland Province „?  For the needs of migrants, the Poznań Integration Centre (POINT) was opened at 17/27 Półwiejska Street, where information is provided, inter alia, in the field of legalization of stay and work, services in the field of career counseling are offered, legal advice is given and Polish language courses are organized. POINT also carries out local integration initiatives. Great convenience for migrants is a special Migrant.info helpline operating at the phone number 22 490 20 44. As part of the project, cultural training is conducted for migrants and for people who work directly with them. Currently, a multilingual application for mobile devices is also being developed, informing about events that take place in the immediate vicinity. The project is addressed to foreigners from outside the European Union, however, all foreigners are welcome at POINT. The offered services are free of charge.


COMMENTS ARE OFF THIS POST