Zadbajmy o porzundek na Jeżycach!

Trwają konsultacje dot. miejskiego Regulaminu czystości:
https://www.poznan.pl/mim/wortals/wortal,284/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmiany-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-poznania-oraz-systemu-gospod,p,53874,53893,70317.html

Pod tym adresem znajduje się też obowiązujący regulamin:
https://bip.poznan.pl/public/bip/attachments.att?co=show&instance=1018&parent=85530&lang=pl&id=360427

Pod tym adresem znajduje się obowiązujący regulamin.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie konsultacyjnej wskazanej wyżej. Zachęcamy jednak także przesłanie uwag drogą mailową na adres: gk@um.poznan.pl.

W ankiecie pominięto bowiem niestety zagadnienia dotyczące porządku i czystości na ulicach. Rada Osiedla od lat zabiega o poprawę w tym zakresie. Załączone zdjęcia to tylko kilka przykładów stale powracających problemów. Oto propozycje, które naszym zdaniem warto zgłaszać. Zachęcamy do ich wykorzystywania – można je swobodnie kopiować i używać w swojej korespondencji.

1. Par. 14 ust. 4. „Kosze na drobne odpady powinny być opróżniane z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia.”
– Należy dopisać: „jednak nie rzadziej niż raz dziennie, a na terenach osiedli śródmiejskich nie rzadziej niż dwa razy dziennie, przy czym w najczęściej użytkowanych miejscach, takich jak silnie uczęszczane fragmenty ulic i okolice placów, nie rzadziej niż trzy razy dziennie „.
Obecnie przepis w wielu miejscach nie jest egzekwowany i pojemniki są regularnie przepełnione.

2. Par. 14 ust. 3. „Kosze na drobne odpady należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”
– Należy dopisać: „w tym myć nie rzadziej niż raz w tygodniu.”
Obecnie kosze nie są myte prawie nigdy.

3. Do Regulaminu należy dodać brakujące przepisy:
(1) Tereny publiczne należące do Miasta Poznań, w tym zwłaszcza te leżące w pasie drogowym, łącznie z pasami zieleni, należy poddawać regularnemu sprzątaniu z taką częstotliwością, by nie zalegały na nich śmieci, niedopałki papierosów ani inne rodzaje odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w przypadku często uczęszczanych ulic na osiedlach śródmiejskich nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

Komentarz:
Bardzo wiele śmieci przy ulicy zalega obecnie w pasie drogowym, zwłaszcza na terenach zielonych oraz w misach drzew i w ich otoczeniu. Aby rozwiązać ten problem potrzebne są wyraźne przepisy, do których trzeba będzie dostosowywać wysokość środków przeznaczanych na sprzątanie tych terenów. W przeciwnym razie jednostki miejskie zasłaniają się brakiem środków na sprzątanie, a na rady osiedli i mieszkańców spada ciągłe monitorowanie sytuacji i zgłaszanie interwencji.

(2) Chodniki i jezdnie powinny być myte z częstotliwością zapewniającą ich czystość, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Komentarz:
Obecnie ulice i chodniki myte są interwencyjnie, średnio raz na kilka lat, podczas gdy w wielu europejskich miastach myte są w każdym tygodniu. Powoduje to permanentne zaleganie brudów i pyłu.

(3)
Regulamin powinien wskazywać jednostki odpowiedzialne i procedury dotyczące usuwania z terenów publicznych, zwłaszcza pasa drogowego, w szczególności chodników i zieleni:
– odpadów, które zostały podrzucone przez nieznanych sprawców
– odpadów, które nie należą do odpadów wywożonych przez firmy zajmujące się wywozem,
– odpadów pozostawionych formalnie na terenie prywatnym, ale w praktyce – publicznym, jak np. fragmenty chodników w centrum miasta leżące formalnie na prywatnych posesjach i/lub nie mające zarządcy (np. przy opuszczonych budynkach).

Komentarz:
Na Osiedlu Jeżyce na chodnikach i w pasie zieleni przyulicznej oraz ich okolicach regularnie zalegają meble i inne odpady wielkogabarytowe, urządzenia i inne odpady wystawkowe. Niejasny podział kompetencji oraz trudność z ustaleniem sprawcy prowadzą nieraz do utrzymywania się takiego stanu rzeczy przez długi czas. Potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu.

(FS/PG)


COMMENTS ARE OFF THIS POST