XLV sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 12. stycznia odbyła się pierwsza tegoroczna sesja Rady Osiedla. Podczas obrad:
👉 zaopiniowaliśmy pozytywnie – pod warunkiem uwzględnienia uwag – wariant przebudowy przystanków Rynek Jeżycki w ciągu ul. Kraszewskiego, który zakłada wykonanie tam antyzatok. Poprosiliśmy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni (w tym szpalery drzew), wskazanie odpowiednich materiałów, a także objęcie projektem całego odcinka ul. Kraszewskiego pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Słowackiego, łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Słowackiego wraz z rozważeniem możliwości wprowadzenia strefy zamieszkania w okolicach Rynku Jeżyckiego, aby ułatwić tam komunikację pieszą między Rynkiem a przystankami. Zawnioskowaliśmy jednocześnie o opracowanie komplementarnego projektu przebudowy dalszej części ul. Kraszewskiego na odc. między ul. Słowackiego i Szamarzewskiego.
👉 ustaliliśmy listę priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic ze środków pochodzących z dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania. Wskazaliśmy w pierwszej kolejności remont ul. Wawrzyniaka na odcinku między ulicami Jackowskiego a Szamarzewskiego, remont fragmentu ul. Gajowej na odc. między ul. Sienkiewicza a Zwierzyniecką po stronie wschodniej, a także modernizację ul. Słowackiego na odc. między ul. Kraszewskiego a Wawrzyniaka.
👉 zgłosiliśmy postulaty do opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w zakresie dotyczącym obszaru Jeżyc. Wnioskujemy o dodanie łączników zieleni wzdłuż jeżyckich ulic oraz ciągów pieszych, objęcie ochroną dawnych osad funkcjonalnych położonych na terenie Jeżyc („Weststadt”, osiedle pracowników ZUS-u, osiedle pracowników Poznańskich Kolei Elektrycznych, osiedle urzędników pruskich), a także o wprowadzenie parametrów zabudowy śródmiejskiej, takich jak np. szerokość elewacji frontowych maksymalnie 25-30 m, objęcie ochroną historycznego układu oficyn i podwórek oraz zakaz sytuowania nowej zabudowy oficynowej wyższej od budynków frontowych. Zwróciliśmy także uwagę na perspektywę rozwoju kolei jako środka komunikacji zbiorowej w mieście – obok planowanych przystanków kolei aglomeracyjnej (jednej w okolicy ul. Niestachowskiej i drugiej w rejonie wschodniego końca ul. Grudzieniec) proponowana jest lokalizacja kolejnych przystanków położonych bliżej skupisk ludzkich – u zbiegu ulic Kościelnej i św. Wawrzyńca, a także w rejonie Mostu Teatralnego.
👉 zawnioskowaliśmy o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2023 rok, zgłaszając propozycje doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kraszewskiego przy ul. Szamarzewskiego, na ul. Kościelnej na wysokości numeru 37 przed przystankiem autobusowym oraz na ul. Szamarzewskiego przy ul. Długosza.
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Żurawiej zakładający dopuszczenie tam kontraruchu rowerowego.
👉 negatywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Szamarzewskiego między ul. Kraszewskiego a Polną. Projekt ten zakłada bardzo niewielkie zmiany organizacji ruchu, polegające niemal wyłącznie na wyłączeniu z parkowania powierzchni jezdni nienadających się do tego celu z uwagi na zbyt małe rozmiary – bez żadnych zabezpieczeń fizycznie uniemożliwiających parkowanie na takich powierzchniach. Zawnioskowaliśmy o opracowanie projektu, który zakładałby wyeliminowanie występujących tam niebezpiecznych sytuacji, a także uniemożliwiłby dalsze niszczenie zieleni oraz chodników na tej ulicy.
👉 zaopiniowaliśmy negatywnie budowę i lokalizację projektowanej sieci kablowej między jezdniami ul. Kościelnej. Wskazaliśmy konieczność uzgodnienia przebiegu tej sieci w relacji z planowanym w tym miejscu zbiornikiem retencyjnym, projektowaną magistralą ciepłowniczą, a także istniejącą oraz planowaną zielenią.
👉 wyznaczyliśmy swojego przedstawiciela do komisji konkursowych organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Ponadto dokonaliśmy podsumowania prac komisji funkcjonujących w ramach Rady Osiedla w 2022 roku, a także działań z zakresu kultury podjętych w zeszłym roku na terenie Jeżyc.
(MK)

COMMENTS ARE OFF THIS POST