XLIV sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 15. grudnia 2022 odbyła się XLIV sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie ostatniego tegorocznego spotkania:
👉 zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie w trakcie uzgodnień z podmiotami prywatnymi postulatów Rady Osiedla Jeżyce dotyczących realizacji deptaku i placu miejskiego na terenie północnych Jeżyc. Wskazaliśmy, aby projekt uwzględnił miejsce na wysoką zieleń, a także elementy zachęcające do przebywania na placu i przechodzenia przez niego (np. zacienione siedziska, elementy atrakcyjne dla dzieci i inne elementy małej infrastruktury). Łączniki między placem a ul. Barańczaka i Dąbrowskiego powinny mieć priorytet dla pieszych i rowerzystów, zgodnie z treścią MPZP. Inwestor powinien utrzymywać bieżący kontakt z jeżycką społecznością i Radą Osiedla podczas projektowania i realizacji tego obszaru.
👉 zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie w trakcie uzgodnień z podmiotami prywatnymi postulatów Rady Osiedla Jeżyce dotyczących przebudowy ul. K. Janickiego w Poznaniu oraz sąsiadującego z nią fragmentu ul. Dąbrowskiego. Poprosiliśmy, aby zagospodarować szeroki pas drogowy ul. Janickiego na zieleń, w tym szpaler drzew przynajmniej po wschodniej stronie ulicy oraz projektować i przekładać instalacje techniczne w odpowiedniej odległości od istniejących oraz projektowanych drzew. Wskazaliśmy konieczność zastosowania rozwiązań z zakresu uspokojenia i bezpieczeństwa ruchu na całej długości ulicy Janickiego, a także elementów małej infrastruktury. Zwróciliśmy uwagę, że na skrzyżowaniu ul. Janickiego z ul. Dąbrowskiego nie należy tworzyć prawoskrętu w ul. Dąbrowskiego kosztem powstałego niedawno skweru. Byłby to krótki pas na ok. trzy samochody, a oznaczałby likwidację niedawno powstałych cennych terenów zielonych. Na ul. Dąbrowskiego, pomiędzy ul. Janickiego a Żeromskiego, ewentualne zmiany należy zaprojektować tak, by bezwzględnie zachować miejsce na usytuowanie szpaleru drzew oraz infrastruktury rowerowej. Na skrzyżowaniu ul. Janickiego z ul. Barańczaka należy wynieść skrzyżowanie i zaprojektować przejścia dla pieszych.
👉 zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie postulatów Rady Osiedla Jeżyce w trakcie uzgodnień z podmiotami prywatnymi dotyczących budowy zachodniego odcinka ul. S. Barańczaka (od strony ul. K. Janickiego) w Poznaniu. Poprosiliśmy, aby w zakresie zieleni, na całej długości ulicy zachować istniejące drzewa oraz zaprojektować jak największą ilość nasadzeń drzew i krzewów, oddzielić chodnik od jezdni pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 3 metrów umożliwiającej posadzenie drzew oraz zaprojektować instalacje techniczne w odpowiedniej odległości od drzew. Wskazaliśmy konieczność zastosowania rozwiązań z zakresu uspokojenia i bezpieczeństwa ruchu na całej długości ulicy Barańczaka, a także elementów małej infrastruktury. W zakresie miejsc postojowych postulujemy zamienić miejsca postojowe na równoległe, a wyznaczać miejsca tak, by zachować istniejące drzewa oraz zastosować na miejscach postojowych nawierzchnię częściowo przepuszczalną. Nie należy projektować odgięć chodników pod kątem 90 st., ale zaprojektować ciągi piesze wzdłuż ulic oraz dojścia do posesji w linii prostej i najkrótszymi możliwymi trasami.
👉 pozytywnie z uwagami zaopiniowaliśmy planowaną przez Miasto sprzedaż budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 51. Jest to zaniedbana miejska kamienica, której remont przez miasto nie jest obecnie planowany z uwagi na jej wielkość i niewielką liczbę mieszkań. W uwagach wskazaliśmy, aby w przyszłej umowie sprzedaży zawarte były wytyczne konserwatorskie dotyczące remontu lub przebudowy budynku, a także by określono termin przystąpienia do realizacji inwestycji oraz jej zakończenia. Sprzedaży należy dokonać po zakończeniu procedury administracyjno-budowlanej, tj. co najmniej z decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji, a najlepiej z pozwoleniem na remont lub przebudowę. Ewentualne kary umowne powinny być maksymalnie wysokie, aby zapobiec sytuacji, w której budynek zostałby zakupiony po to, aby uległ zniszczeniu i został zastąpiony nową inwestycją.
👉 wysłuchaliśmy raportu Krzysztofa Kocha z organizacji Rynku Rozmaitości Jeżyckich. Według szacunków stale w wydarzeniu uczestniczyło między 400 a 500 osób, natomiast przez cały czas jego trwania przewinęło się szacunkowo między 2 a 3 tysiące osób.
(MK)

COMMENTS ARE OFF THIS POST