READING

Walczymy o zieloną rekompensatę dla Jeżyc

Walczymy o zieloną rekompensatę dla Jeżyc

Rozpoczęły się prace budowlane na działkach położonych między ul. Mylną a Kościelną, niedawno sprzedanych przez Miasto Poznań, gdzie staną budynki mieszkaniowe. Rada Osiedla zabiega o to, by zyski ze sprzedaży przeznaczono na inwestycje w tereny zielone i rekreacyjne na naszym fyrtlu.

Sprzedaż działek 154/48, 116/1, 116/2, 117/4 i 117/6 leżących między ul. Mylną a Kościelną została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Jeżyce najpierw w 2016 r. Z inicjatywy jednego z ówczesnych członków ROJ powstała też petycja o wstrzymanie sprzedaży (https://www.petycjeonline.com/petycja_mylna_koscielna), a w 2017 r. ROJ występowała o uchwalenie Miejscowego Planu dla tego obszaru oraz zwracała się o zaniechanie ich sprzedaży na spotkaniach z zastępcami prezydenta, deklarując gotowość zagospodarowania tego terenu w formie tzw. parku kieszonkowego.

Sprzedaż została wstrzymana, ale w 2019 r. powrócono do pomysłu. Władze miejskie i urzędnicy wskazywali na takie argumenty przemawiające za zbyciem przedmiotowych działek, jak: (1) chęć dokończenia pierzei mieszkaniowej, (2) zapisy obowiązującego Studium zagospodarowania dla Poznania, (3) szerokość tej działki, utrudniającą zlokalizowanie na niej np. urządzeń zabawowych, (4) chęć pozyskania środków do kasy miejskiej, w tym tych pozwalających na wykup terenów pod zieleń w rozwijającej się północno-zachodniej części osiedla.

Rada Osiedla ponownie zaopiniowała sprzedaż negatywnie, wskazując jednocześnie, że jeśli władze miasta, do których należy ostatnie słowo w sprawie, zdecydują się na sprzedaż, należy wówczas zabezpieczyć odpowiednie środki i podjąć działania dotyczące zrekompensowania naszemu wyjątkowo gęsto zabudowanemu fyrtlowi sprzedaż jednego z ostatnich miejskich terenów na Jeżycach. Nasze oczekiwania dotyczyły w szczególności takich inwestycji w tereny zielone i rekreacyjne na Jeżycach jak:

-> wykup terenów pozwalających na zlokalizowanie obustronnych szpalerów drzew przy wszystkich drogach projektowanych na terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Jeżyce-Północ, cz. E oraz terenów pod planowany tam park

-> odnowienie wnętrza ul. Kościelnej (pasa rozdziału) i przeznaczenie go w całości na zieleń, zgodnie z planem zagospodarowania, który udało się uchwalić w 2016 r. oraz projektem wyłonionym w konkursie w 2018 r., w tym wykup ostatnich działek pozostających na tym obszarze w rękach prywatnych

-> podjęcie próby zakupienia dla Miasta liczącego ok. 600m2 fragmentu działki 36 (obręb 21, arkusz 13) położonej przy ul. Mickiewicza, gdzie stoi znakomity plac zabaw po zlikwidowanym 2 lata temu przedszkolu lub inny sposób na zabezpieczenie istniejącego tam starodrzewu i ponowne otwarcie publicznie dostępnego placu zabaw

-> stworzenie terenu rekreacyjnego z możliwością wyprowadzania psów prz ulk. Gajowej lub ul. Norwida/Nad Bogdanką

-> stworzenie placu zabaw dla małych dzieci na działce miejskiej przy ul. Mylnej 38

-> stworzenie koncepcji przebudowy ulic Wawrzyniaka (odcinek Szamarzewskiego-Dąbrowskiego) i Słowackiego (odcinek Kraszewskiego-Wawrzyniaka) wraz z zadbaniem o tamtejszą zieleń i nowe nasadzenia

-> wprowadzenie zieleni przy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej

-> przywrócenie zieleni na Rynku Jeżyckim.

Rada Osiedla działa od długiego czasu na rzecz wszystkich ww. inicjatyw, a przedstawiciele magistratu obiecywali przychylność i wsparcie w ich realizacji. Trzymamy ich za słowo, a najbliższe spotkanie w sprawach 1-5, z udziałem ROJ i jednostek miejskich ma odbyć się jeszcze w czerwcu. Z kolei zieleń przy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej pojawi się jeszcze w tym roku, a na koncepcję przebudowy ulic Wawrzyniaka i fragmentu Słowackiego ma zostać ogłoszony przetarg.

Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje uda się doprowadzić do pomyślnego finału i w ten sposób ochronić cenne tereny zielone oraz wzbogacić nasz fyrtel o nową zieleń oraz miejsca do zabawy i odpoczynku.

Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST