Do czego służy i jak działa Rada Osiedla?

Co to jest „osiedle” i „rada osiedla”?

 

Poznań podzielony jest na 42 jednostki pomocnicze – osiedla. Ich granice można obejrzeć na mapie miejskiej.  To zatem nie osiedla w potocznym rozumieniu tego słowa, ale fragmenty Poznania, które mają własny samorząd – radę i zarząd, wybierane w wyborach odbywających się w Poznaniu co cztery lata.

Co należy do kompetencji rady osiedla?

 

Kompetencje organów osiedlowych ustalone są w Statut Osiedla. Co roku latem Rada uchwala budżet na kolejny rok, który następnie podlega opiniowaniu przez jednostki miejskie. W przypadku Jeżyc, liczących ok. 25 tys. mieszkańców, budżet wynosi ok. 800 tys. złotych, w tym tylko ok. 150 tys. na działania nieinwestycyjne. Oprócz tego Rada Osiedla Jeżyce współdecyduje aktualnie o przeznaczeniu ok. 1-1,5 mln złotych na remonty dróg i chodników.

Zakres pracy Rady nie ogranicza się jednak do dysponowania własnym budżetem, lecz obejmuje też m. in.:

 

=> opiniowanie najróżniejszych projektów lub przedsięwzięć podejmowanych przez Miasto, które dotyczą Jeżyc,

=> opiniowanie projektów składane w budżecie obywatelskim,

=> występowanie z własnymi inicjatywami,

=> składanie uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

To zatem radni osiedlowi mają bardzo duży wpływ m.in. na to:

 

=> jakie jeżyckie chodniki zostaną wyremontowane,

=> czy i gdzie uda się zasadzić zieleń przyuliczną,

=> czy na Twojej ulicy pojawi się dodatkowy pojemnik na śmieci, ławka albo stojak rowerowy,

=> ile i jakich dodatkowych zajęć edukacyjnych i kulturalnych pojawi się w jeżyckich szkołach, przedszkolach i domach kultury,

=> w jakim kierunku będą się rozwijać Jeżyce.

 

O tym, czym zajmowała się rada przez ostatnie 4 lata można przeczytać w „Naszych Jeżycach” – numerze specjalnym oraz wcześniejszych wydaniach. Warto też zajrzeć na mapy przygotowane przez radnych.

 

Jednocześnie – Rada Osiedla to tylko jednostka pomocnicza samorządu. Jej budżet jest mocno ograniczony, a jej działalność opiera się na nieodpłatnej pracy. Rada nie ma osobowości prawnej i nie może np. rozpisywać przetargów czy zlecać wykonania jakiegokolwiek zadania bezpośrednio. Każde uchwalone zadanie, np. remont chodnika czy placu zabaw, organizacja półkolonii czy zakup wieńca na obchody poznańskiego Czerwca 1956 musi więc zostać skierowane i przyjęte przez odpowiednią jednostkę miejską (np. Zarząd Dróg Miejskich) lub wydział Urzędu Miasta, uzyskać pozytywną opinię Miejskiej Konserwator Zabytków, plastyka miejskiego, ewentualne zgody dysponentów sieci podziemnych i innych podmiotów. Częstą blokadą dla inwestycji jest też nieuregulowany stan własnościowy. Ostateczny głos w wielu kwestiach ma Rada Miasta i Prezydent Miasta, np. to od nich zależy, jakie uwagi składane do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zostaną uwzględnione, a jakie nie albo to, czy i kiedy zostanie ostatecznie wykonana większa przebudowa jakiejś ulicy, np. Dąbrowskiego.

Jak zorganizowana jest praca ROJ?

 

Główną formą podejmowania decyzji przez Radę, liczącą 21 członków, są uchwały, zapadające na sesjach, odbywających się niemal zawsze co miesiąc, aktualnie – w pierwszy czwartek miesiąca. Projekt uchwały może złożyć każdy radny, jest on następnie przedmiotem debaty internetowej i dyskusji w trakcie sesji. Oprócz tego radni zrzeszają się w komisjach, obradujących w trakcie spotkań oraz drogą elektroniczną, opiniujących uchwały i składających propozycje radzie i zarządowi osiedla.

 

Przygotowaniem projektów uchwał, realizacją uchwał Rady, reprezentowaniem osiedla oraz opiniowaniem spraw, które nie mogą czekać na sesję Rady Osiedla, zajmuje się Zarząd Osiedla, aktualnie liczący 6 członków. Zarząd obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały, a na bieżąco komunikuje się drogą elektroniczną. Zwraca się do władz i urzędników z pytaniami oraz postulatami, uczestniczy w spotkaniach z reprezentantami UMP i politykami, prowadzi strony internetowe i gabloty osiedlowe.

 

Uchwały, protokoły z sesji i korespondencję urzędową można znaleźć m.in. tutaj: https://jezyce.poznan.pl/jezyce/sesje lub https://bip.poznan.pl/bip/srodmiescie,jednostki-pomocnicze,30/osiedle-jezyce,42/

Czy radni otrzymują wynagrodzenie?

 

Nie, radni osiedlowi nie otrzymują wynagrodzenia. Pełnienie funkcji radnego to praca społeczna – nieodpłatna. Rada dysponuje jedynie funduszem dietowym, wynoszącym rocznie 21 tys. złotych (dla całej 21-osobowej rady, a więc średnio ok. 85 złotych miesięcznie na osobę), przeznaczonym na pokrycie kosztów poniesionych przez radnych w związku z pełnieniem funkcji. Z tych środków radni kupują też kwiaty na uroczystości czy finansują druk materiałów dla mieszkańców.


Wiele informacji o osiedlach i radach osiedli można też znaleźć na miejskiej stronie osiedli oraz miejskiej stronie powstałej z okazji wyborów do rad osiedli, a także w specjalnie przygotowanym podręczniku.