LIV sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 11 stycznia br. odbyła się LIV sesja Rady Osiedla Jeżyce. Podczas obrad w Szkole Podstawowej nr 23:
👉 zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego kwartał ulic F. Roosevelta – J. H. Dąbrowskiego – A. Mickiewicza – J. Słowackiego oraz dla rejonu tzw. Dziury Toruńskiej. Planowane tam inwestycje powinny być realizowane na podstawie skonsultowanego planu miejscowego, a nie tylko decyzji o warunkach zabudowy.
👉 pozytywnie z uwagami zaopiniowaliśmy schemat organizacji ruchu oraz parkowania w ul. Kościelnej. Projekt został opracowany na potrzeby koncepcji rewaloryzacji wnętrza ulicy Kościelnej. W ramach założeń do projektu przewidywane jest zastąpienie części obecnych tam buspasów przez miejsca parkingowe. W ramach uwag zaproponowaliśmy, aby po stronie zachodniej pozostawić buspas z dopuszczeniami oraz pas ruchu ogólnego. Ponadto poprosiliśmy o wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłyby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu, takich jak zawężenie zbyt szerokich przejść dla pieszych i zapobieżenie mającemu teraz miejsce rozwijaniu wysokiej prędkości na przejściach. Należy także zapewnić faktyczne pierwszeństwo pieszych przechodzących między skwerami Szwarc i Paradowskiej (np. poprzez zastosowanie strefy zamieszkania), a więc dwoma częściami całościowego terenu zieleni projektowanego w tym miejscu.
👉 zawnioskowaliśmy o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2024 rok i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kościelnej na wysokości numeru 37 przed przystankiem autobusowym (na jezdni w kierunku Dąbrowskiego) oraz na ul. Szamarzewskiego przy ul. Długosza.
👉 zawnioskowaliśmy do Rady Miasta Poznania o nazwanie imieniem Jadwigi Gulińskiej skweru przy ul. Jeżyckiej, leżącego między posesją nr 36 a terenem Szkoły Podstawowej nr 23. Była ona działaczkę niepodległościową, zaangażowaną w polski ruchu kobiecy w I dekadzie XX wieku. Współpracowała z Józefem Piłsudskim i gościła go w 1901 r. u siebie w domu, gdy ten przebywał w Poznaniu.
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek mieszkańców o montaż progów zwalniających na ul. Janickiego, na odcinku między ul. św. Wawrzyńca i ul. Nad Seganką. Zwróciliśmy uwagę, że realizacja tego postulatu powinna być powiązana z remontem ulicy i wykorzystaniem nawierzchni mineralnej, tak by chronić rosnące w tym miejscu drzewa.
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy lokalizację kasyna gry przy ul. Gajowej 12 (Hotel Gaja).
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Wydziału Oświaty (Szkoły Podstawowej nr 71) w wysokości 20 116,55 zł na remont biblioteki szkolnej oraz wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w celu rozebrania przybudówki.
👉 wyznaczyliśmy Krzysztofa Kocha jako przedstawiciela Osiedla do opiniowania ofert składanych na realizację zadań przewidzianych do realizacji ze środków przekazanych przez Osiedle.

COMMENTS ARE OFF THIS POST