Budżet Jeżyc na 2020

Podczas VI sesji Rady Osiedla Jeżyce, która odbyła się 31 lipca 2019 roku, uchwaliliśmy projekt planu wydatków Osiedla na przyszły rok, czyli w skrócie – budżet dla Jeżyc. Powstał on na bazie dokładnie przeanalizowanych pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców oraz radnych osiedlowych. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd wydatków ROJ na rok 2020, ale wcześniej odpowiadamy na często zadawane pytania…

Wszystkie środki, jakimi dysponuje Rada są w rzeczywistości środkami Miasta Poznania. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta osiedla dysponują środkami wolnymi, celowymi oraz uzyskanymi w drodze konkursu na działania inwestycyjne. Rada Osiedla nigdy nie dostaje ich namacalnie „do ręki”, nie ma też własnego konta bankowego. Finanse znajdują się na koncie urzędu, Rada natomiast decydujemy, na co zostaną one wydane.

 

Środki wolne są naliczane za pomocą algorytmu, który bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, powierzchnię osiedla i dochody z podatku od nieruchomości. Algorytm ten dzieli je na dwie części:

 

=> pierwszą z nich – w przypadku Osiedla Jeżyce ok. 150 tys. rocznie – możemy wydać na wydatki bieżące (czyli np. wydarzenia kulturalne, aktywizację seniorów)

 

=> drugą – w przypadku Osiedla Jeżyce ok. 500 tys. rocznie – na wydatki inwestycyjne (np. nasadzenia nowych drzew, remonty chodników, doposażenie placów zabaw).

 

Środki celowe to pieniądze, które są zarezerwowane dla osiedla w Wydziale Oświaty, Zarządzie Dróg Miejskich oraz Zarządzie Zieleni Miejskiej. Nie mogą one zostać wydane na inne celeniżremonty w szkołach, nowe chodnikiorazutrzymanie terenów zielonych. Jako Rada Osiedla decydujemy, na jakie konkretnie zadania zostaną one przeznaczone, jednak ponieważ ich wysokość jest bardzo mała w stosunku do potrzeb, w praktyce przeznaczamy na ww. cele także sporą część środków wolnych.

Budżet z pewnością będzie jeszcze ewoluować. Uchwała trafiła teraz do poszczególnych jednostek miejskich, które poinformują, czy przyjmują dane zadania do realizacji. Może się zdarzyć, że odmówią wykonania czegoś, co zaplanowaliśmy – wówczas będziemy musieli zmienić plan wydatków. Zmiany mogą być dokonywane także na sesjach w trakcie 2020 r. – wówczas możemy przesuwać środki pomiędzy poszczególnymi zadaniami i reagować na bieżące potrzeby. Jeśli jednak wyniknie taka sytuacja w ciągu roku budżet nie może zostać zmieniony z dnia na dzień – jest to wciąż integralna część budżetu miasta. Nasza uchwała, wraz z wnioskiem o zmianę w budżecie miasta będzie musiała w takim wypadku oczekiwać na sesję Rady Miasta, podczas której będą wprowadzane zmiany w budżecie (odbywają się one zazwyczaj w marcu, czerwcu, wrześniu, grudniu).

Środki wydatkowane w Poznaniu na sprawy Jeżyc to nie tylko budżet Rady Osiedla. To także:

 

=> tymczasowy, działający od 2016 r. fundusz oparty na części miejskich dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania, który może być wydatkowany wyłącznie na przebudowy i remonty dróg, zwłaszcza chodników (w minionych latach sfinansowaliśmy z niego m. in. remonty chodników przy ul. Słowackiego, Prusa, Jackowskiego, Asnyka, Kassyusza, Długosza, Zacisze i innych;

 

=> środki uzyskiwane w drodze konkursu dla rad osiedli na działania inwestycyjne – co roku piszemy granty, walcząc o dodatkowe pieniądze (w minionych latach powstał z nich m. in. plac zabaw w Starym Zoo, a obecnie to dzięki niemu powstał plac zabaw przy Przedszkolu nr 96 „Jarzębinka” przy ul. Janickiego, wkrótce zaś zmodernizowane zostanie boisko przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 106);

 

=> środki przeznaczone na potrzeby Jeżyc przez radnych miejskich, zwłaszcza w drodze poprawek składanych co roku do projektu budżetu miejskiego.

Nie wiemy jeszcze, ile wyniesie w 2020 r. fundusz z SPP, czy uda nam się uzyskać grant ani jakie działania na rzecz Jeżyc wesprą radni miejscy. Zabiegamy jednak o to, aby jak najwięcej takich środków trafiło właśnie do naszego fyrtla!

Budżet Rady Osiedla Jeżyce na 2020

W roku 2020 budżet Rady Osiedla Jeżyce wynosić będzie 892,485 złotych. W ramach tej sumy zaproponowaliśmy dokładnie 40 zadań, które podzieliliśmy na 6 kategorii. Poniżej przedstawiamy zarówno ogólne statystyki, jak i dokładną rozpiskę proponowanych zadań budżetowych. Nie jest to ostateczna wersja budżetu, czekamy bowiem jeszcze na potwierdzenie naszych propozycji ze strony jednostek miejskich.

Na co przeznaczyliśmy budżet Jeżyc na 2020?

(wartości podane w procentach)
 • Zieleń
 • Infrastruktura i transport
 • Edukacja
 • Rekreacja
 • Kultura
 • Inne
porównanie wydatków
 • Zieleń
 • Infrastruktura i transport
 • Edukacja
 • Rekreacja
 • Kultura
 • Inne
porównanie liczby zadań

Zieleń – 34%

Utrzymanie i dalsza rekultywacja zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM

132 940 zł

Opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego zielonego wybiegu dla psów – obr./ark. 21/13, działka 66/3

38 699 zł

Rewitalizacja przedogrodków przy Domu Tramwajarza, na ul. Słowackiego, Kochanowskiego i Reja

35 000 zł

Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Norwida 6

34 444 zł

Zielone i bezpieczne skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej z ul. Gajową: opracowanie projektu przebudowy i zazielenienia

32 985 zł

Założenie zieleni na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, w tym niskiej i donicowej

31 500 zł

Infrastruktura i transport – 31%

Opracowanie koncepcji i projektu przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego

88 396 zł

Przygotowanie projektów przebudowy skrzyżowań Poznańska/Mylna i Jeżycka/Mylna na wyniesione równorzędne

50 000 zł

Budowa poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej

40 000 zł

Badanie tras ruchu samochodowego na Osiedlu Jeżyce w celu weryfikacji i udoskonalenia założeń koncepcji organizacji ruchu na Osiedlu Jeżyce

30 000 zł

Zakup i montaż koszy ulicznych

20 000 zł

Stojaki rowerowe – zakup i montaż nowych oraz zmiana lokalizacji części istniejących stojaków

6 500 zł

Zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych z ZDM

5000 zł

Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla

4000 zł

Edukacja – 14%

Unowocześnienie otoczenia jeżyckich szkół – otwarte tereny dla całej społeczności (boiska, tereny zielone, miejsce spędzania czasu dla młodzieży i mieszkańców): opracowanie koncepcji i opartego na niej projektu

30 000 zł

Czyste powietrze w jeżyckich przedszkolach – zakup oczyszczaczy powietrza

21 000 zł

Wyposażenie sal w placówkach oświatowych w pomoce dydaktyczne

15 175 zł

Organizacja zajęć dla przedszkolaków: sportowych, ruchowych, dodatkowych

15 000 zł

Organizacja Akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”

15 000 zł

Koła zainteresowań w szkołach

13 500 zł

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z jeżyckich placówek oświatowych

10 000 zł

Organizacja konkursu o nagrodę Złotego Jeża przez Młodzieżową Radę Jeżyków

2000 zł

Organizacja konkursu fotograficznego

2000 zł

Rekreacja – 11%

Opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Mylnej 38

45 444 zł

Opracowanie projektu miejsca rekreacji dla staszych dzieci typu Pumptrack w rejonie ul. Norwida 6

25 000 zł

Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania

20 000 zł

Modernizacja placu zabaw przy ul. Norwida 19

10 000 zł

Zamontowanie tablicy informacyjnej przed placem zabaw przy ul. Kadłubka informującej o jego ogólnej dostępności

500 zł

Kultura – 6%

Organizacja festynu osiedlowego „Dni Jeżyc”

24 000 zł

Teatr Forum – teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codzienności

10 000 zł

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację warsztatów krytycznego myślenia dla młodych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych

6 000 zł

Działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację cyklu wycieczek integracyjno-krajoznawczych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych

4520 zł

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego z warsztatami oraz spotkań świątecznych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych

4404 zł

Teatr Obywatelski

4000 zł

Organizacja zabaw dla seniorów w Domu Tramwajarza

2088 zł

Organizacja spotkań integracyjnych dla seniorów w Domu Tramwajarza

2000 zł

Inne – 4%

Diety dla członków organów Osiedla

22 590 zł

Skład i druk czasopisma osiedlowego

5000 zł

Podsumowanie konkursu „Zielony Poznań”

3000 zł

Zakup kwiatów na obchody rocznicowe

800 zł

Podziękowania dla Beaty Szeszuły z Rady Osiedla Św. Łazarz za udostępnienie tekstu, dotyczącego funkcjonowania budżetów rad osiedli.