READING

Sprawozdanie z XV sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XV sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 9 lipca 2020 roku odbyła się XV sesja Rady Osiedla Jeżyce. Ponownie obradowaliśmy w trybie zdalnym wraz z transmisją przez Internet.
 
Na sesji wysłuchaliśmy sprawozdania Zarządu Osiedla, który podejmuje działania mające na celu rozpoczęcie realizacji placu zabaw przy ul. Mylnej, ocalenie istniejącego placu zabaw przy ul. Mickiewicza oraz urządzenie zieleni na nieużywanych działkach w okolicy ul. Norwida.
 
👉 Ponadto wyraziliśmy zgodę na zmianę przeznaczenia środków na działania remontowe w Szkole Podstawowej Nr 71 – zostaną tam przemurowane kominy i wymienione rynny na sali gimnastycznej oraz wymienione okna w korytarzu łączącym budynki. Z uwagi na stan oraz brak możliwości ratunku zostanie wyciętych pięć drzew przy sali gimnastycznej, które zagrażają bezpieczeństwu ściany nośnej sali. Wykonane zostaną nasadzenia kompensacyjne, a także poprosiliśmy o wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących pozostałej części drzewostanu.
 
👉 Zdecydowaliśmy o przystąpieniu do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na 2021 rok z zadaniem zakładającym modernizację ogólnodostępnego boiska, bieżni i skoczni w dal wraz z otoczeniem przy SP 71. Wkład własny Osiedla na realizację tego projektu wynosić będzie 100 000 zł i zostanie zabezpieczony w projekcie budżetu na 2021 rok.
 
👉 Negatywnie zaopiniowaliśmy wniosek o zajęcie części działki między jezdniami ul. Kościelnej (gdzie obecnie funkcjonuje parking) na budowę sieci cieplnej wraz z komorą ciepłowniczą przez dewelopera realizującego w pobliżu osiedle mieszkaniowe. Propozycja ta stoi w sprzeczności z wyłonioną w konkursie koncepcją zagospodarowania ulicy Kościelnej oraz z ideą zagospodarowania terenu wynikającą z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zieleń urządzoną. Ponadto poprosiliśmy Prezydenta Miasta Poznania o dokończenie procesu przygotowania dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji gotowego projektu zagospodarowania wnętrza ul. Kościelnej na odcinku od stacji paliw do skrzyżowania z ul. Jeżycką i Św. Wawrzyńca.
 
👉 W związku z obecną sytuacją uchwaliliśmy przesunięcie nierozdysponowanych 5 000 zł oraz 450 zł niewykorzystanych przy druku czasopisma osiedlowego na zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej (kwota 1 450 zł) oraz zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei (kwota 4 000 zł). Ponadto środki nierozdysponowane w wysokości 2 700 zł oraz kwota 5 000 zł niewykorzystana na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zostały przesunięte na projekt Urbact On Board – usługi komputerowe, komunikacyjne i promocyjne dla szkół.
 
👉 Zawnioskowaliśmy o przesunięcie nierozdysponowanych do tej pory środków w wysokości 8 000 zł na wykonanie badań gruntowych na terenie po zlikwidowanych zakładach przy ul. Mylnej 38, gdzie ma powstać plac zabaw oraz 2 800 zł na badanie tras ruchu samochodowego na osiedlu Jeżyce.
 
👉 Złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o modyfikację zasad koszenia terenów podlegających wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym, polegającą m.in. na zmniejszeniu areału terenów zieleni podlegających koszeniu, zmniejszeniu częstotliwości koszenia na tych terenach, na których jest ono niezbędne, powstrzymaniu się od koszenia w okresie suszy, zwiększeniu minimalnej wysokości trawy po koszeniu i zakładaniu tzw. łąk ekologicznych oraz tworzeniu warunków do powstawania tego typu łąk.
 
👉 Zawnioskowaliśmy o zmianę organizacji ruchu na ul. Bolesława Prusa na odcinku od ul. Rynek Jeżycki do ul. Zwierzynieckiej. Proponujemy zmianę parkowania ze skośnego na równoległe, zamianę mało wykorzystywanego postoju taksówek między ul. Rynek Jeżycki a ul. Słowackiego na zwykłe miejsca parkingowe oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych na całej długości odcinka między ul. Sienkiewicza a Zwierzyniecką przy zastosowaniu jednego kierunku ruchu oraz kontraruchu rowerowego. Takie zmiany pozwolą zwiększyć szerokość chodników dostępną dla pieszych, ograniczyć zużycie chodników przez parkujące na nich pojazdy oraz zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dostępnych dla mieszkańców i gości o ok. dwadzieścia.
 
👉 Poprosiliśmy o doprowadzenie do usunięcia niezgodnych z prawem reklam na niezabudowanej działce u zbiegu ulic Słowackiego i Roosevelta, na której od co najmniej roku 2011 znajduje się nośnik reklamowy typu ekran LED, a także banery reklamowe na ogrodzeniu szpecące przestrzeń osiedla. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca na terenie zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do rejestru zabytków, tym bardziej że na ustawienie tego urządzenia reklamowego nie wydano pozwolenia konserwatorskiego.
 
👉 Poparliśmy wniosek Rady Osiedla Wola o podjęcie działań mających na celu utworzenie programu dofinansowania systemów małej retencji. Widzimy potrzebę rozpoczęcia prac nad utworzeniem programu dofinansowania systemów małej retencji, aby mieszkańcy przy wsparciu miasta mogli reagować na zagrożenie suszą m.in. poprzez budowę przydomowych zbiorników i instalacji, które zatrzymują deszczówkę. Podobne programy działają już z powodzeniem w innych miastach Polski.
 
👉 Na koniec sesji zdecydowaliśmy o powrocie do dyżurów w formie spotkań z mieszkańcami w otwartych przestrzeniach z zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych. Więcej informacji przekażemy wkrótce.
 
Teraz przystępujemy do analizy propozycji do przyszłorocznego budżetu i już za miesiąc spotykamy się na sesji budżetowej.
 
Sprawozdanie z sesji sporządził radny Marcin Kucza.

COMMENTS ARE OFF THIS POST