READING

Konsultacje społeczne
przed przebudową
...

Konsultacje społeczne<br /> przed przebudową<br /> ul. Jackowskiego i wybór wykonawcy projektu

Clipboard01W czerwcu br. na terenie Osiedla Jeżyce, wśród mieszkańców ul. Jackowskiego, odbyły się konsultacje społeczne dot. przebudowy ulicy i remontu chodników. Do skrzynek pocztowych lokatorów wszystkich 40 znajdujących się tam budynków trafiła przygotowana przez Radę Osiedla ankieta z pytaniami dot. ich potrzeb i propozycji w tym zakresie – organizatorzy rozprowadzili 330 ankiet, tyle, na ile oszacowano liczbę mieszkań w tym rejonie. Odpowiedziało 80 osób, a więc niemal co czwarty potencjalny respondent.

Zgodnie z odpowiedziami ulicę Jackowskiego, w następujących proporcjach, zamieszkują osoby, które: posiadają dzieci w wieku szkolnym – 28,8%, użytkują jeden samochód – 53,8%, użytkują więcej niż jeden samochód – 13,8%, użytkują rower jeden i więcej – 27,5 i 28,8%, występuje u nich niepełnosprawność ruchowa – 8,8%.

Większość respondentów oceniła komfort poruszania się po ul. Jackowskiego jako niski lub bardzo niski – wśród nich: piesi, piesi z wózkami dziecięcymi, użytkownicy wózków inwalidzkich, rowerzyści, uprawiający biegi, oraz poruszający się z pomocą lasek i chodzików; jedynie kierowcy ocenili komfort poruszania się jako średni, wysoki lub bardzo wysoki (zaledwie 1/3 z nich wyraziła uwagi negatywne) – liczba miejsc parkingowych na ul. Jackowskiego wynosi ok. 230, co oznacza, że w stosunku do wydanych kart parkingowych dla właścicieli samochodów stanowi to 163%, a wszystkich wydanych kart 116%.

Największe poparcie mieszkańców ulicy zyskały propozycje powiększenia obszarów zielonych i nasadzeń nowych drzew (73 i 70%), spowolnienia ruchu (62%), zwiększenia powierzchni zdatnej dla ruchu pieszego (56%) i zwiększenia liczby miejsc parkingowych (53%), ale bez pogarszania komfortu poruszania się pieszych.

Z kolei likwidację części miejsc parkingowych na korzyść zieleni skłonna byłaby zaakceptować niemal połowa badanych (49%), a przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 38%. Tymczasem likwidację części miejsc parkingowych na korzyść zwiększenia komfortu ruchu pieszych zaakceptowałoby 56% badanych, a przeciwnego zdania było ich 33%.

W toku konsultacji mieszkańcy zgłosili kilka problemów wymagających szczegółowej analizy, wśród nich kwestie dot. parkowania samochodów przez interesantów Starostwa Powiatowego oraz pacjentów szpitala przy ul. Polnej, łamania zasad parkowania skutkującego dewastacją zieleni, zróżnicowanych oczekiwań odnośnie do nawierzchni chodników oraz towarzyszącej im zieleni.

Dnia 15 lipca 2015 r. w Domu Tramwajarza odbyło się zebranie-warsztaty dla mieszkańców ul. Jackowskiego chętnych do dyskusji nad wynikami ankiety. Przybyło 12 osób, które dyskutowały przy trzech stolikach tematycznych: parkowanie, zieleń i nawierzchnia.

Wyniki ankiety i warsztatów posłużyły do sformułowania przez Radę Osiedla zapytania ofertowego dla firm chcących podjąć się przygotowania projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Długosza, który obejmowałby modernizację chodników, miejsc parkingowych, zieleni przyulicznej oraz wykonanie elementów uspokojenia ruchu. W październiku br. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wybrał ofertę firmy NAP Projekt Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. z Objezierza.


COMMENTS ARE OFF THIS POST