READING

Kawka na Jeżycach: do 15.03 złóż wniosek o dofinan...

Kawka na Jeżycach: do 15.03 złóż wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca

Osiedle Jeżyce zostało włączone do programu „Kawka”, o co zabiegaliśmy od 2015 r. Dzięki temu mieszkańcy Jeżyc mogą już składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieca lub kotła opalanego węglem na bardziej przyjazny środowisku, zasilany ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ. Informacji dotyczących programu „KAWKA BIS” udzielają pracownicy Wydziału:
1. Marek Bondyra – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: marek_bondyra@um.poznan.pl
2. Ewa Nowak – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: ewa_nowak@um.poznan.pl
3. Łukasz Rogal – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-61, email: lukasz_rogal@um.poznan.pl

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie http://www.poznan.pl/kawka, a e-maile można też słać na adres: kawka@um.poznan.pl

Ryc. 1. Emisja pyłów w Poznaniu według źródeł. Źródło: Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska. Wykonawca: EKOMETRIA. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2015 r.

Piece i kotły opalane węglem są odpowiedzialne za większą część emisji szkodliwych pyłów składających się na smog. Długotrwały kontakt ze smogiem to zagrożenie nawet dla zdrowego człowieka, szczególnie jednak dla astmatyków, ludzi z chorobami krążenia, nadwagą, diabetyków, osób starszych, dzieci i innych szczególnie wrażliwych grup Długotrwały kontakt z zanieczyszczeniami powietrza wiąże się ze zwiększoną umieralnością i skróceniem oczekiwanej długości życia, nawet przy stosunkowo niskich stężeniach. Zanieczyszczone powietrze zwiększa m. in. umieralność związaną z chorobami układu oddechowego (POChP, infekcje dróg oddechowych, rak płuc) i krążeniowego.

Ryc. 2. Emisja pyłów w mg/m3 dla różnych typów pieców. Źródło: Polska Izba Ekologii

Do niedawna jedynym ograniczeniem w użytkowaniu przydomowych pieców był ustawowy zakaz spalania śmieci oraz spalania bioodpadów tam, gdzie prowadzona jest ich selektywna segregacja. W celu poprawienia jakości powietrza 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe dla Poznania i Wielkopolski. Obie weszły w życie 1 maja 2018 r. i zakładają, że:

● sprzedawane paliwa stałe (drewno i węgiel) muszą spełniać odpowiednie normy (minimalna energetyczność 23MJ/kg, zawartość popiołu max 10%, wilgotność biomasy max 20%, zawartość siarki max 0,8%),

● instalowane piece na paliwo stałe muszą spełniać normy 5 klasy lub być zgodne z dyrektywą ecodesign (ich zaletą są m.in. mniejsza emisja i brak możliwości spalania śmieci).

Ponadto dla osób posiadających piece starszego typu przewidziano następujące okresy przejściowe:

● do 1 stycznia 2024 roku musi nastąpić wymiana wszystkich kotłów bezklasowych zamontowanych przed wejściem w życie uchwały,

● do 1 stycznia 2028 – kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4,

● do 1 stycznia 2026 roku – miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań.

Ryc. 3. Ul. Szamarzewskiego, 31 stycznia 2018, źródło: Youtube.pl

Zgodnie z uchwałą w budynkach, które mogą skorzystać z bardziej ekologicznego źródła ogrzewania (cieplika miejskiego, ogrzewania gazowego czy elektrycznego), zakazane jest palenie w piecach i kominkach „w dniach następnych po dniu, w którym stwierdzono przekroczenie normy dobowej PM10 i prognozuje się utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową PM10″. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć w aplikacji „Atmosfera dla Poznania” (www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera).


COMMENTS ARE OFF THIS POST