READING

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, że wybrano wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna. Prace powinny rozpocząć się w ciągu kilku tygodni.

 

Projekt zakłada przede wszystkim:
– całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i chodnika;
– zwiększenie powierzchni zieleni oraz posadzenie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2 tys. bylin;
– ustawienie nowych ławek, stojaków rowerowych i pojemników na śmieci;
– dwukrotne poszerzenie szerokości chodników, które obecnie są w wielu miejscach bardzo wąskie i nie spełniają norm określonych przepisami;
– dopuszczenie kontraruchu rowerowego
– wyniesienie skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka, a docelowo także skrzyżowania z ul. Polną i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa (od 2012 r. łącznie doszło w tych miejscach do 20 wypadków).

Przekrój przez ulicę Jackowskiego po przebudowie dla odcinka Kraszewskiego-Wawrzyniaka, źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

Poszerzenie chodników oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych będzie możliwe dzięki zmianie organizacji ruchu, obejmującej zmianę sposobu parkowania na równoległe. Oznacza to zmniejszenie liczby miejsc postojowych o ok. 1/3. Dodatkowe 10 miejsc zostanie natomiast wyznaczone przy ul. Jackowskiego po zachodniej stronie ul. Polnej. Trwają też analizy, czy w przypadku, gdyby szpital zmienił zasady wjazdu na swój teren, umożliwiając wjazd od ul. Bukowskiej, byłoby możliwe wyznaczenie dodatkowych miejsc w pobliżu dotychczasowego wjazdu (tej zmiany obecny projekt nie obejmuje, jej ewentualne wprowadzenie wymagałoby działań ze strony szpitala oraz opracowania zmienionej organizacji ruchu dla fragmentu ulicy).

Planowana organizacja ruchu na ul. Jackowskiego, odcinek Wawrzyniaka-Kraszewskiego, źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

Aby ulżyć parkującym i wychodząc naprzeciw obawom zgłaszanym przez mieszkańców Rada Osiedla wystąpiła też w 2016-17 r. o pomoc:
  • do ZDM, prosząc o zmianę granic sektorów Strefy Płatnego Parkowania, tak że obecnie sektor VII nie kończy się na ul. Kraszewskiego, lecz obejmuje też teren między ul. Zwierzyniecką, Kochanowskiego i Słowackiego, w tym odcinek ul. Zwierzynieckiej między Kraszewskiego a Gajową, na którym każdego dnia od wieczora do poranka wolnych jest średnio 25-40 miejsc postojowych;
  • do Starostwa Powiatowego, dzięki czemu Starostwo wyniosło do innych filii swój drugi co do wielkości wydział zlokalizowany dotąd przy ul. Jackowskiego, a także zapewniło, że nikt z jego pracowników nie parkuje i nie będzie parkować przy ulicy (wszystkie te osoby korzystają z własnego parkingu starostwa oraz prywatnych parkingów przy ul. Kraszewskiego i Jackowskiego, nadal oferujących wolne miejsca abonamentowe zainteresowanym osobom).
Projekt powstawał od 2016 r. , a pracy nad nim towarzyszyło kilkuetapowe zbieranie opinii ze strony mieszkańców. Pierwszy etap polegał na wrzuceniu kwestionariusza ankiety dotyczącej obecnego użytkowania ulicy i pożądanych kierunków jej przeobrażeń do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkań przy ulicy. Do urn zlokalizowanych w sklepie spożywczym przy narożniku ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka wróciło 80 takich ankiet, a więc mniej więcej 1/4 spośród wszystkich. Jest to odsetek podobny do tego uzyskanego w podobnych konsultacjach, które prowadzono na ul. Taczaka. Zgodnie z wynikami badań ankietowych, komfort poruszania się ulicą oceniło negatywnie 33 proc. osób korzystających z samochodu, 65 proc. poruszających się rowerem, 68 proc. pieszych, 77 proc. przemieszczających się Jackowskiego z wózkiem dziecięcym oraz wszystkie osoby mające doświadczenie poruszania się po tej ulicy wózkiem inwalidzkim. Ponieważ ulica ma ograniczoną szerokość, ankietowanych poproszono o wybór jednej z dwóch alternatyw. Po pierwsze – określenie, z którym twierdzeniem zgadzają się w większym stopniu:
(A) „Nawet jeśli trzeba w tym celu zlikwidować część miejsc parkingowych, przy Jackowskiego należy dodać więcej drzew i zieleni”.
(B) „Nie należy likwidować części miejsc parkingowych, nawet jeśli nie da się wtedy dodać przy Jackowskiego więcej drzew i zieleni”.

 

Oto odpowiedzi:

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na alternatywę przedstawioną powyżej. Odpowiedzi 80 mieszkańców ul. Jackowskiego, reprezentujących swoje gospodarstwa domowe, zebrane w trakcie konsultacji społecznych w 2015 roku (ankieta wrzucona do wszystkich skrzynek pocztowych).

Po drugie poproszono o określenie, określenie, z którym twierdzeniem mieszkańcy zgadzają się w większym stopniu:

(A)„Nawet jeśli trzeba w tym celu zlikwidować część miejsc parkingowych, należy zwiększyć komfort poruszania się ulicą Jackowskiego przez pieszych, rodziców z wózkami i osoby z niepełnosprawnościami”

(B) „Nie należy likwidować części miejsc parkingowych, nawet jeśli nie da się wtedy zwiększyć komfortu poruszania się ulicą Jackowskiego przez pieszych, rodziców z wózkami i osoby z niepełnosprawnościami”.

Oto odpowiedzi:

Wykres 2. Rozkład odpowiedzi na alternatywę przedstawioną powyżej. Odpowiedzi 80 mieszkańców ul. Jackowskiego, reprezentujących swoje gospodarstwa domowe, zebrane w trakcie konsultacji społecznych w 2015 roku (ankieta wrzucona do wszystkich skrzynek pocztowych).

Jak pokazują wykresy, w obu przypadkach przewagę uzyskały twierdzenia, zgodnie z którymi liczba miejsc parkingowych może ulec zmniejszeniu, jeśli pozwoli to lepiej zadbać o zieleń przyuliczną oraz warunki poruszania się chodnikiem. Najważniejszą zmienną różnicującą poglądy na ten temat jest sposób użytkowania ulicy. Gdyby wypowiadać się mieli jedynie ludzie nieużytkujący samochodu, twierdzenia A uzyskałyby prawie 3/4 wskazań pozytywnych. Głosy osób użytkujących samochód są znacznie bardziej zróżnicowane – rozłożyły się niemal po połowie.

Projekt zieleni dla przebudowywanej ul. Jackowskiego, odcinek Wawrzyniaka-Kraszewskiego,  źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

Kolejny etap opniowania projektu polegał na organizacji spotkania podsumowującego wyniki ankiet i warsztatu projektowego dla mieszkańców, które odbyło się w Domu Tramwajarza w lipcu 2015 r. Założenia projektowe opracowane na podstawie wyników ankiet i spotkania opublikowano w październiku 2015 r. w czasopiśmie „Nasze Jeżyce” (nr 2/193). Następnie ZDM wyłonił projektanta, który przygotował trzy warianty projektu, opublikowane ponownie w „Naszych Jeżycach” (nr 4/195) i w Internecie, a Rada Osiedla zbierała opinie na ich temat poprzez email i portal Facebook oraz w trakcie spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 17.01.2016 r. Na podstawie analizy zgłoszonych opinii opracowano  wytyczne do opracowania ostatecznego projektu koncepcyjnego przebudowy, przyjęte przez Radę Osiedla i przekazane do ZDM. Na koniec dopracowany przez projektanta wariant projektu został przekazany Radzie Osiedla, która wyłożyła go do wglądu i uwag w filii biblioteki Raczyńskich na ul. Jackowskiego, a fragmenty – opublikowała w Internecie. Przekazane radzie opinie mieszkańców były bardzo zróżnicowane, od całkowitej krytyki po całkowity zachwyt, a zawarte w nich propozycje – często niemożliwe do pogodzenia ze sobą. Uwagi oraz opinię ROJ na temat projektu przekazano do ZDM. Odtąd projekt był procedowany przez tę jednostkę, a poźniej – przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Toczyły się też rozmowy z mieszkańcami i właścicielami firm, którzy zgłaszali różne drobne uwagi i propozycje, które należałoby uwzględnić.

Projekt zieleni dla przebudowywanej ul. Jackowskiego, odcinek Wawrzyniaka-Kraszewskiego,  źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

 

Ul. Jackowskiego ilustruje dylematy, z którymi mierzymy się dziś na Jeżycach oraz w innych częściach Poznania: jak gospodarować ograniczoną powierzchnią naszych ulic oraz sprawić, żeby były one możliwie bezpieczne i komfortowe dla wszystkich.  Jeżyckie chodniki są często nieprzepisowo wąskie lub spełniają tylko normę uznawaną w przepisach za wyjątkowo dopuszczalną (1,5 m). Z kolei pas zieleni zachował się tylko przy części z nich, a drzewa są w coraz gorszym stanie. Wynika to w dużej mierze z tego, że wraz ze zwiększającą się liczbą samochodów zwiększano przestrzeń ulicy przeznaczoną pod parkowanie i to do tego stopnia, że ok. 20% miejsc wyznaczono niezgodnie z przepisami (jak wykazała inwentaryzacja wykonana w 2017 r. na zlecenie ZDM). Z kolei kiedy ziemia w misach drzewnych jest ubijana przez koła pojazdów, z czasem drzewo często obumiera albo gorzej się rozwija. NIestety przywrócenie przepisowej szerokości chodnika i/lub zasadzenie drzew wymaga zwykle zmiany sposobu parkowania, co prowadzi najczęściej do zmniejszenia liczby miejsc postojowych.
Mieszkańców mających trudności z zaparkowaniem samochodu, do których należy niejeden z nas, może zainteresować fakt, że powstaje też aktualnie, zamówione przez Urząd Miasta, studium podobne do tego, które wykonano przed rokiem dla Starego Miasta, a którego zadaniem jest zmierzenie liczby miejsc postojowych i ich napełnienia na całym Osiedlu Jeżyce, a także wskazanie potencjalnych lokalizacji pod parkingi wielopoziomowe. Jego wyniki mamy poznać latem 2019 r. Barierą dla budowy takich parkingów pozostaje natomiast, po pierwsze, niewielka liczba miejskich działek, po drugie – ich ogromny koszt (wielokrotnie przewyższający budżet osiedla), po trzecie – nierentowność w obliczu bardzo niskich stawek za abonament w SPP w porównaniu do kosztów komercyjnego najmu parkingów, co oznacza, że cena za pozostawianie auta na takim parkingu musiałaby być wielokrotnie wyższa niż cena abonamentu w SPP. Z tych powodów od lat tego typu parkingi powstają bardzo wolno lub wcale, podczas gdy remonty jeżyckich ulic, takich jak ul Jackowskiego i dostosowanie ich do przepisów prawa oraz współczesnych standardów trudno odwlekać w nieskończoność.

Schemat nasadzeń planowanych przy ul. Jackowskiego. Źródło:  projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

 

Ogromną zaletą projektu, który można pobrać tutaj, jest to, że pozwala przeciwdziałać postępującej w wielu miejscach Jeżyc degradacji zieleni przyulicznej, prowadzącej do tego, że nasze dawne aleje drzewne zamieniają się w betonowe pustynie, co szczególnie odczuwamy latem, gdy brakuje cienia, a temperatura na takiej ulicy radykalnie wzrasta.

COMMENTS ARE OFF THIS POST