Powstają „nowe Jeżyce”. Złóżmy swoje uwagi do planu miejscowego!

Jak będzie wyglądać nowe, postprzemysłowe oblicze północno-zachodniej części Jeżyc? Jak bardzo zielona będzie w rzeczywistości „nowa, zielona ul. Nad Seganką” i jaki status będą miały pozostałe nowo projektowane ulice? Jak wysoka będzie zabudowa? I czy będzie można wygodne dojść pieszo do tramwaju czy autobusu – w kierunku ul. Dąbrowskiego, Kościelnej i Św. Wawrzyńca?

Tylko przez kilka dni można jeszcze składać uwagi do kolejnej wersji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , który zadecyduje o parametrach zagospodarowania sporego fragmentu „nowych Jeżyc”. Oprócz projektu Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) udostępnia też animację ilustrującą jego założenia.

Ilustracja: rysunek z aktualną wersją projektowanego planu. Źródło: strona internetowa MPU

Rada Osiedla Jeżyce już trzykrotnie zgłaszała swoje uwagi do projektu. Poprzednie, sformułowane w styczniu 2018, zostały odrzucone. Na ostatniej sesji Rada ponownie uchwaliła uwagi do projektu, postulując m .in.:

  1. Zmniejszenie dopuszczalnej wysokości zabudowy do 26 m w strefie zabudowy wysokiej B na terenie 2MW/U w celu ujednolicenia wysokości zabudowy między terenami 3MW/U, 2MW/U i 1MW/U (z uwzględnieniem różnic wysokości terenu).
  2. Wyznaczenie obustronnych szpalerów drzew wzdłuż wszystkich ulic projektowanych na terenie objętym planem, a w szczególności KD-L, 4KDW i 1KDW. Obecnie takie szpalery znajdują się tylko przy części tych dróg i po jednej stronie jezdni.
  3. Nadanie projektowanym drogom charakteru dróg publicznych, nie wewnętrznych, a w szczególności drodze oznaczonej jako 4KDW (przedłużenie ul. Staszica).
  4. Zapewnienie czytelnej i wygodnej komunikacji pieszej poprzez wyznaczenie dodatkowych ciągów pieszych, zapewniających też lepszą wentylację terenu, polepszającą jakość powietrza:
    1. między terenem 2KDW a ulicą Św. Wawrzyńca
    2. po południowej stronie 3MW/U.

W poprzednich wersjach planu każdy z ww. ciągów występował jako “istotny ciąg pieszy dla kształtowania systemu powiązań pieszych”. W obecnej wersji planu komunikacja piesza w tych miejscach nie jest zabezpieczona w żaden sposób.

Jeśli chciał/a/byś zgłosić podobne lub inne uwagi do planu, należy je sformułować na piśmie i przesłać lub przynieść do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu/oznaczenia nieruchomości, której dotyczą poszczególne uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. 

Ilustracja: klatka z animacji przygotowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.